กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
 

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหมู่บ้านพนาสนธิ์ (ด้านหน้า) หมุ่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหมู่บ้านพนาสนธิ์ (ด้านหน้า ) หมู่ที่ ๒ ---------------------------------------- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหมู่บ้านพนาสนธิ์ (ด้านหน้า) หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านฉาง ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ๒.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือหน่วยงานการบริหารราชการท้องถิ่น ๓.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ๔.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาที่ทำสัญญากับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยตรง สัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๕,๘๔๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ๖.ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ ๒๗๑,๖๙๐.๓๑ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ๗.งบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้ ๒๗๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองเสนอเอกสารหลักฐานสอบราคาและซองใบเสนอราคาทั้ง ๒ ซองในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ชั้นล่าง ห้องส่วนการคลัง และเปิดซองวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ.ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ชั้น ๒ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอปทุมธานี ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ระหว่าง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๘๑-๖๗๕๔ ต่อ ๑๓๓ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ในเว็ปไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocument .go.th และ เว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง www.bangchang-pt.go.th ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ลงชื่อ) (นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน(ปานย้อย) หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน(ปานย้อย) หมุ่ที่ 3
ประกาศอบต. บ้านฉาง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สรุปข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม
สรุปข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างเมษายน
สรุปข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม
ประกาศอบต.บ้านฉางเรื่องรายชื่อผู้ชนะการประมูลโดยวิธีสอบราคาจ้าง..(หน้า๒)
ประกาศอบต.บ้านฉางเรื่องรายชื่อผู้ชนะการประมูลโดยวิธีสอบราคาจ้าง..(หน้า๑)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 58/24 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2581-6754 โทรสาร 0-2581-6754 ต่อ 14