กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อซอยกร่ำแสง ม.1
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณที่ดินอบต. (ริมคลองคอวัง) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่นด้านหน้าหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

หน้าที่ [1]

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 58/24 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2581-6754 โทรสาร 0-2581-6754 ต่อ 14