หน้าหลัก
l แผนงาน อบต. l สถานที่สำคัญ l ผลิตภัณฑ์Otop l กระดานข่าว l ติดต่อ อบต.บางด้วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตร ี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยว...
กระทรวงการพัฒนาสังคม...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...
กระทรวงเทคโนโลยีสาร...
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์...

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
แผนงานต่างๆ
แผนพัฒนาบางด้วน
บางด้วน_2
พัฒนาสามป
พัฒนาสามปี

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารงาน อบต.

ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) สร้างเสริมคุณค่าและสมรรถนะในการทำงานอยู่เสมอ (Competency Based Management ) เน้นระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM - Result Based Management System ) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก (Performance based management) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Information Based Organization ) สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation ) เพื่อผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของอบต. และประโยชน์สุขของประชาชน

 

  • วิสัยทัศน์ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)

1.1 หลักนิติธรรม

- เผยแพร่ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบของ อบต. แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
- สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการใช้กฎ ระเบียบด้วยความเป็นธรรม
- ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการดำเนินการให้เป็นธรรม และทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 หลักคุณธรรม

- จัดให้มีระบบการร้องเรียนในการให้บริการของ อบต.
- รณรงค์ให้มีการใช้หลักคุณธรรมอย่างกว้างขวางและจริงจังในทุกระดับจากระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมของ อบต.

1.3 หลักความโปร่งใส

- กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
- สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน
- มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รับฟังความเห็นจากบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบการจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการสืบค้น และเผยแพร่แก่สาธารณชน

1.4 หลักการมีส่วนร่วม

- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการมีส่วนร่วมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการทำงานของ อบต.

1.5 หลักความรับผิดชอบ

- สร้างความสำนึกเรื่องความรับผิดชอบของตนเอง เช่น ใช้การมีส่วนร่วม ระบบการตรวจสอบ ระบบประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถโดยใช้ระบบการให้รางวัลและระบบจูงใจอื่นๆ
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

1.6 หลักความคุ้มค่า

- สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการประหยัดการใช้ทรัพยากร
- ลดขั้นตอนการให้บริการ/การทำงาน
- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต
- กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
- มีระบบติดตามประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มทุนในการดำเนินการเรื่องต่างๆ
- มีระบบการรายงานผลที่สอดคล้องกับระบบประเมินผล
- ใช้เทคนิคการบริหารงานแบบใหม่สำหรับบางงานที่ อบต. ไม่ต้องทำเอง เช่น การจ้างเหมา

  • วิสัยทัศน์สร้างเสริมคุณค่าและสมรรถนะในการทำงานอยู่เสมอ ( Competency Based Management )

2.1 พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและปฏิบัติงานได้ตามภารกิจของ อบต.
2.2 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสมรรถนะและปฏิบัติงานได้ตามภารกิจของ อบต.

  • วิสัยทัศน์เน้นระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( RBM - Result Based Management System )

3.1 ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

- ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจาก อบต.

3.2 ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะจริยธรรม ขวัญและกำลังใจ และจิตสำนึกในการให้บริการเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ

3.3 ด้านนวัตกรรม

- คิดค้นและพัฒนารูปแบบการให้บริการหรือการนำกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการ

3.4 ด้านการเงิน

- ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า

  • วิสัยทัศน์ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก ( Performance based management)

4.1 คำนึงถึงประสิทธิภาพ ( Efficiency )
4.2 คำนึงถึงความคุ้มค่า (Cost - Effectiveness)
4.3 คำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของประชาชน (Responsiveness )

  • วิสัยทัศน์นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ( Information Based Organization )

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  • วิสัยทัศน์สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization )

6.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
6.2 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด และยอมรับในความแตกต่างทางความคิด
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันสานวิสัยทัศน์ของอบต.
6.4 มีการเรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นทีม
6.5 มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรสามารถมองเห็นและเข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของงานในแต่ละฝ่ายภายใน อบต. ของตนเองได้เป็นอย่างดี

  • วิสัยทัศน์การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People Participation )

7.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของ อบต. ทุกขั้นตอน
7.2 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการของ อบต. ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการคิด การทำและการปฏิบัติ
7.3 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการทำงานของ อบต.
7.4 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.
7.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของ อบต.

 

 

Designed by Inthai.info
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๙ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน